Rejestracja do BDO - co z gastronomią?

Rejestracja do BDO - co z gastronomią?

Rejestracja do BDO to kolejny obowiązek nałożony na polskich przedsiębiorców. Czym jest BDO, ile mamy na to czasu i kto podlega rejestracji?

Po rejestrze CEIDG oraz KRS, państwo tworzy kolejny rejestr dla przedsiębiorców. Jest to BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), to system informatyczny rejestrujący i ewidencjonujący przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki odpadami. BDO ma być docelowo systemem sprawozdawczości dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Do BDO muszą wpisać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wymienioną w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Z kolei podmioty określone w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach są wpisywane z urzędu (automatycznie) przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

Podstawowe pytanie brzmi: czy restauracje muszą zgłosić się do BDO? Zgodnie z art. 8 pkt 23 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przez "wprowadzającego produkty w opakowaniach" rozumie się:

a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu

c) prowadzącego:

- jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

- więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Reasumując, właściciel sklepu, lokalu gastronomicznego, piekarni lub innego obiektu handlowego, który:

  • oferuje własne produkty pakując je do opakowań (np. catering),
  • pakuje w opakowania produkty zakupione u innego przedsiębiorcy (np. sprzedaż wyrobów cukierniczych),

jest "wprowadzającym opakowania". Musi w takim przypadku zarejestrować się w BDO.

Warto także pamiętać, że prowadzący lokal będzie wymagać rejestracji w BDO (bez opłaty rejestrowej), jeśli oferuje w sklepie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Chodzi o torby przeznaczone do pakowania sprzedawanych produktów, które są objęte opłatą recyklingową.

Na rejestrację przedsiębiorcy mają czas do końca roku kalendarzowego i jak to bywa w przypadku obowiązkowych rejestrów i wpłat, także tutaj firmy są straszone karami za brak wpisu do BDO. Kary za brak wpisu do rejestru BDO prezentują się następująco:

  • gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny,
  • brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym ? kara aresztu albo grzywny,
  • prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł - 1 000 000 zł,
  • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł - 1 000 000 zł,
  • transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO - administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.