Stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej do obostrzeń

Stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej do obostrzeń

Stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, jako reprezentanta środowiska gastronomicznego w Polsce, w odniesieniu do zmian wprowadzonych od 1 grudnia 2021 r. przez rząd RP w Rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r., co do kwestii ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak wiemy nowelizacja Rozporządzenia ukazała się 29 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 2177), a od wczoraj (01.12) weszła w życie. Zmiany dotyczą limitu obłożenia w lokalach gastronomicznych, od wczorajszego dnia - może wynosić 50 procent (dotychczas 75 procent), a w zgromadzeniach, spotkaniach, imprezach i dyskotekach może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 100 osób (dotychczas 150 osób). Do wymienionych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Głos w tej sprawie już dawno zabrał Urząd Ochrony Danych Osobowych, wydając komunikat, który jasno mówi, że wskazane Rozporządzenie i zmiany w nim wprowadzane nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciw COVID-19.

Jedyną ewentualnością w tej kwestii jest dobrowolne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług podmiotu. Należy określić, że ani właściciele, ani kelnerzy i barmani nie mają żadnych uprawnień do sprawdzania faktu zaszczepienia gości.

Jak zostało zapisane w Rozporządzeniu: "Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu." Dlatego też, nie ma podstaw prawnych do żądania od gości lokali gastronomicznych uzyskania informacji na temat ich szczepienia.

Niewiadomą pozostaje również kwestia zasad weryfikacji i tego, kto byłby do takiej roli uprawniony. Co ciekawe, Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej gwarantuje pomoc dla Członków Izby, którzy spotkają się z problemem natury prawnej w tej kwestii.