Automatyczne umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Automatyczne umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Mikropożyczka dla przedsiębiorców w wysokości 5000 złotych jest jednym ze sztandarowych elementów ustaw antykryzysowych. Zgodnie z podpisaną właśnie przez prezydenta we wtorek 23 czerwca ustawą zwaną Tarczą Antykryzysową, jej umorzenie będzie możliwe bez składania wniosków.

Obowiązujące jeszcze przepisy stanowią, że mikropożyczka, która została udzielona przedsiębiorcy z Powiatowego Urzędu Pracy, może zostać umorzona po trzech miesiącach nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowym warunkiem jest złożenie właściwego wniosku. Przepis ten jednak nie znajdzie zastosowania w praktyce.

Nie trzeba będzie składać wniosków o umorzenie

Kolejna poprawka do tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, mówi, że przedsiębiorca będzie miał możliwość umorzenia mikropożyczki bez składania żadnego wniosku. Informacje o tym, czy działalność nadal jest prowadzona, Powiatowe Urzędy Pracy weryfikowałyby na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W obecnym stanie prawnym niezłożenie wniosku o umorzenie w terminie 14 dni po 3 miesiącach od udzielenia pożyczki, wiąże się z tym, że należy ją zwrócić. Część przedsiębiorców zapewne przegapiłaby ten termin, co skutkowałoby koniecznością spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Przepis w trakcie nowelizacji

W uchwalonej przez Sejm ustawie tzw. tarczy Antykryzysowej 4.0 znowelizowano przepisy o mikropożyczce. Zmieniona została treść art. 15 zzd, ust. 7 i uchylony ust.8, co oznacza, że przedsiębiorca korzystający z mikropożyczki nie musi składać wniosku o umorzenie. Obecnie jedyny warunek (nowa treść ust. 7): "Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki". Ustawa jest w toku legislacji, ale prawdopodobieństwo nieprzyjęcia takiej zmiany jest wyłącznie ściśle teoretyczne.

O pożyczkę w wysokości maksymalnie 5 tysięcy złotych wciąż można się starać w odpowiednich dla prowadzonej działalności gospodarczej Powiatowych Urzędach Pracy. Można ją przeznaczyć na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością, czyli m.in. na opłacenie podatków, składek ZUS, na towary, materiały lub czynsz. Warunkiem uzyskania pożyczki jest założenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku.

Egzekucja sądowa i administracyjna środków pochodzących z pożyczki

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają zajęciu komorniczemu ani egzekucji administracyjnej. Jeżeli przed wejściem w życie tarczy 4.0 środki pochodzące z pożyczki zostały zajęte w toku egzekucji, to dalsza egzekucja tych środków jest niedopuszczalna, a zajęte i nierozdysponowane środki powinny zostać zwrócone przedsiębiorcy.